Coperative Gandaki

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले शुरु गर्यो घुम्ती सेवा

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराले नवलपरासी ब.सू.पू. जिल्लामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुको अद्यावधिक लगायतका कार्यका लागि घुम्ती सेवा संचालन गरेको छ।