Coperative Gandaki

गोरखा जिल्ला आरुघाट गाउँपालिकाका सप्तकोशी बचत तथा ऋण र आरुघाट बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा

सहकारी एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको सूचना