Coperative Gandaki

लेखापरीक्षण, साधारण सभा र नियमित प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदेश क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको मार्गदर्शन

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखराबाट जारी मार्गदर्शन