Coperative Gandaki

विनियम पूनर्लेखन/संशोधन सम्बन्धमा

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको गण्डकी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई विनियम पूनर्लेखन/संशोधन सम्बन्धमा प्रकासित सूचना।