Coperative Gandakiठेगना ः ड्याम साईड, पोखरा, नेपाल
ईमेल ः crogandaki@gmail.com
सम्पर्क ः ०६१ ५९०९५०